COMPARATIVA DE LES BASES ECONÒMIQUES I MÒDULS D’INDEMNITZACIÓ PER LES ACTUACIONS DE JUSTÍCIA GRATUÏTA A LES COMUNITATS AUTÒNOMES. REFERÈNCIA A LA COMUNITAT VALENCIANA

Dirección General de Reformas Democráticas y acceso a la justicia

Resum


El preàmbul de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, assenyala en l’apartat 6 denominat “Finançament públic” que la meta legal de proporcionar als ciutadans que ho precisen un sistema ràpid i eficaç de justícia gratuïta s’articula sobre la base d’un servei públic, prestat per professionals de l’advocacia i la procura, el qual és finançat amb fons públics. Així mateix, preveu l’establiment d’un mecanisme de retribució a favor de les persones professionals intervinents en la prestació d’aquest servei, una remuneració que ha de ser digna i suficient. Aquest article té per objecte comparar els mòduls d’indemnització econòmica de les actuacions professionals dutes a terme per l’advocacia i la procura en el marc de prestació de l’assistència jurídica gratuïta i el mòdul de compensació per a la determinació de la subvenció destinada a atendre les despeses col·legials derivades de la gestió dels serveis d’assistència jurídica gratuïta.


Paraules clau


Asistencia jurídica gratuita; Servicio público, Turno de oficio; Remuneración digna y suficiente.

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Copyright (c) 2021 Drets.Revista Valenciana de Reformes Democràtiques

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons