Capçalera de la pàgina

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d'usuari/ària i una contrasenya per a Drets.Revista Valenciana de Reformes Democràtiques?
Vés a l’inici de sessió

Necessiteu un nom d'usuari/ària i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Directrius per a l’autor/a

Els/les autors/res interessats/des en publicar en DRETS, podran pujar el fitxer amb el seu article en qualsevol moment a la plataforma per a la qual cosa hauran de registrar-se com a autors des de la pàgina principal.

Els articles, que hauran de tindre caràcter acadèmic i/o tècnic, hauran de complir sempre amb els principis i criteris establits per la normativa de la Generalitat en matèria de publicacions.

Els textos enviats a DRETS podran ser rebutjats per part del Consell de Redacció per qüestions formals, com per exemple: l'ortografia, la imprecisió lèxica, els anglicismes innecessaris, la mala puntuació, la sintaxi inconnexa, la falta de claredat o les incoherències; o per no adaptar-se als criteris temàtics que tracta la revista. Per aquest motiu, es recomana als/les autors/es que, abans de l'enviament, revisen tant els aspectes lingüístics com l'adequació temàtica dels textos als criteris establits per la revista.

Els articles es podran enviar tant en valencià com en castellà. La revista es publicarà en ambdós idiomes. A tals efectes, es traduiran tots els articles al castellà (si l'article es va enviar en valencià) o al valencià (si l'article es va enviar en castellà), sense cost per a l'autor. En la publicació es farà constar expressament l'idioma original de l'article. Els autors han de col·laborar per a assegurar la qualitat de la traducció.

Per a la secció d'articles els treballs hauran de ser originals i inèdits. En el cas que es publicaren en el transcurs de la deliberació del Consell de Redacció, els autors hauran de notificar-ho immediatament a la revista per a procedir a la seua retirada. Pel que fa a la disposició del text, al final del mateix s'inclouran les referències bibliogràfiques segons les convencions indicades en aquestes normes. Les anotacions aniran a peu de pàgina. L'extensió mínima serà de 15 pàgines i la màxima de 25.

Per a la secció recensions, aquestes hauran de referir-se a llibres rellevants de recent publicació.

Seran criteris excloents per a la no acceptació de treballs:

 • Excedir-se en l'extensió establida segons el tipus de col·laboració.

 • No utilitzar el sistema de cita proposat de la manera indicada.

 • No enviar el treball en el suport requerit o sense les formalitats oportunes assenyalades.

 • Qualsevol altra circumstància que el Consell de Redacció considere no adequada per a la publicació del treball.

ESTILS

En tots els casos, el format a emprar és:

1. Per a l'estil Normal: lletra Arial, punt 12, espaiat anterior 6 i posterior 0, interlineat de 1,5 sense sagnies.

2. Per a l'estil Text nota al peu:lletra Arial, punt 10, espaiat anterior 6 i posterior 0, interlineat d'1. Les notes, si n'hi ha, aniran numerades consecutivament i estaran situades a peu de pàgina.

3. Per a l'estil bibliografia: lletra Arial, punt 10, interlineat d'1 punt. Tots els textos hauran de ser enviats sense sagnies ni tabulacions.

ESTRUCTURA

1) En la secció d'articles, el document haurà d'incloure dues pàgines inicials addicionals amb els apartats següents:

Pàgina 1:

 • Títol i autor/a.

 • Dades d'identificació de l'autor/a de l'article, incloent-hi la institució a què pertany, vinculació amb la mateixa, l'adreça postal completa, correu electrònic, pàgina web (si té).

 • Beques o projectes competitius en el marc del qual s'ha desenvolupat el treball (si és el cas).

Pàgina 2:

 • Títol (en espanyol o valencià i anglés).

 • Resum (en espanyol o valencià i anglés): màxim 100 paraules.).

 • Paraules clau (en espanyol o valencià i anglés): entre 3 i 7.

Pàgina 3 i següents:

El títol en la primera línia, seguit del text sense dades d'autoria per a permetre l'avaluació anònima.:

Referències bibliogràfiques. Haurà de ser presentada de la manera següent:

COGNOM/S, inicial del nom, títol, lloc d'edició, nom de l'editor, any d'aparició, nombre de pàgines (eventualment col·lecció). Es distingirà entre llibre, article de revista, article inclòs en llibre. Exemples:

a.- Llibre/Monografia

NOHLEN, D.; Sistemes electorals món,Madrid, Centre d'Estudis Constitucionals, 2001.

b.- Article de revista

OÑATE, P. i MORENO, C, “El sistema electoral i el vot estratègic en les eleccions generals a Espanya”, Revista Espanyola d'Investigacions Sociològiques, núm.107, 2004.

c.- Treball o article inclòs en llibre:

MONTERO, J.R., “Sobre el sistema electoral espanyol: rendiments polítics i criteris de reforma”, en J. Montabes (ed.), El sistema electoral a debat. Madrid, Centre d'Investigacions Sociològiques, 1998.

 

2) En la secció de recessions, el document haurà de portar per títol la cita del llibre al qual es refereix, que haurà de seguir l'estil següent: Cognom1 Cognom2, Nom, Títol del llibre, Lloc de publicació, editorial, any.

 

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.

 1. El contingut és original i inèdit, i per tant no ha sigut publicat prèviament ni s'ha sotmés a consideració per cap altra revista (o s'ha proporcionat una explicació respecte d'això en els Comentaris a l'editor/a).

 2. L'arxiu d'enviament està en format text (preferentment OpenOffice, Microsoft Word,..).

 3. Sempre que siga possible, es proporcionen direccions URL per a les referències.

 4. El text normal té interlineat de 1,5 sense sagnia, amb grandària de font de 12 punts; el text de les “anotacions a peu de pàgina” té un interlineat simple d'1 punt i grandària de font de 10 punts; s'utilitza cursiva en compte de subratllat (excepte en les direccions URL); i totes les il·lustracions, figures i taules es troben col·locades en els llocs del text apropiats, en compte d'al final.

 5. Si s'envia a una secció de la revista que es revisa per parells, han de seguir-se les instruccions per tal d'assegurar una avaluació anònima.

  Per a assegurar la integritat de la revisió cega de l'enviament feta per experts per a aquesta revista, és necessari esforçar-se per a evitar que la identitat dels autors i dels revisors siga coneguda per ells. Això involucra els autors, editors i revisors (que carreguen documents com a part de la seua revisió) que han de revisar si els següents passos van ser adopats per al text i les propietats de l'arxiu:

  a) Els autors del document han eliminat els seus noms del text, utilitzant els termes “Autor” i “any” en les referències i en les notes al peu de pàgina, en compte del nom de l'autor, el títol de l'article, etc.

  b) Amb els documents i altres fitxers, la identitat de l'autor ha de ser eliminada també de les propietats de l'arxiu.

 

Avís de drets d'autor/a

Els textos publicats en aquesta revista sota una llicència de Creative Commons: reconeixement-no comercial 4.0 internacional. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que se cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, Drets.Revista Valenciana de Reformes Democràtiques. No els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons.

 

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic introduïts en aquesta revista s'usaran exclusivament per als fins establits en ella i no es proporcionaran a tercers o per al seu ús amb altres fins. L'usuari podrà exercir en tot moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en la següent adreça de correu electrónico: revistadrets@gva.es.